Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

Strona główna
W górę
Skarga do PIP

 

 

Jak napisać pozew do sądu o odszkodowanie za stosowanie mobbingu?

 

Uwagi ogólne o pisaniu pozwu

            Pozew do sądu powinien zawierać następujące informacje:

 1. Oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew;
 2. Oznaczenie powoda (czyli osoby składającej pozew) – imiona i nazwisko, zajmowane stanowisko lub wykonywany zawód, adres;
 3. Oznaczenie strony pozwanej (pracodawcy): pełna nazwa i adres;
 4. Miejscowość i data napisania pozwu;
 5. Wartość przedmiotu sporu;
 6.  Oznaczenie rodzaju pisma, np. pozew o odszkodowanie za stosowanie mobbingu (molestowanie w pracy);
 7. Treść (osnowę) wniosku, czyli dokładnie określone żądanie, np. kwota odszkodowania;
 8. Uzasadnienie, czyli opis faktów, zdarzeń, okoliczności i dowody na ich poparcie;
 9. Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności (tylko w przypadku, gdy powód domaga się od pracodawcy odszkodowania przekraczającego kwotę jego jednomiesięcznego wynagrodzenia),
 10. Wniosek o powołanie świadków;
 11. Podpis powoda;
 12. Wykaz załączników.

Pozew może być skierowany do sądu pracy odpowiedniego dla miejsca zamieszkania powoda lub siedziby pracodawcy.

Sprawy o mobbing wnosimy przeciwko pracodawcy, a nie przeciwko osobie (osobom) stosującej mobbing (mobberowi).

Sądy pracy są wydzielonymi wydziałami sądów rejonowych. Powód musi najpierw ustalić, adres  sądu rejonowego o odpowiedniej właściwości miejscowej.

Pozew składa się w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej).

Roszczenia ze stosunku pracy dla pracownika ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, co oznacza, że o odszkodowanie za stosowanie mobbingu można żądać od pracodawcy również za okres wcześniejszy od wprowadzenia przepisów o molestowaniu w pracy, tj, za okres sprzed 1 stycznia 2004.

W kilku sprawach określono inne terminy na dokonanie czynności prawnych:

- do 7 dni, w przypadku żądania uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia na piśmie,

- do 14 dni, w przypadku żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania za bezprawne lub bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę, licząc od dnia doręczenia decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy.

W wyjątkowych przypadkach, gdy powyższe terminy nie zostały dochowane z przyczyn leżących po stronie pracownika, uniemożliwiających mu złożenie pozwu lub ustanowienia pełnomocnictwa, np. utrata przytomności, nieobecność w kraju itp., pracownik może wnieść pismo do sądu o przywrócenie terminu do dokonania czynności prawnych.

Postępowanie przed sądem w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy jest wolne od opłat sądowych nawet w przypadku przegranej w sądzie przez pracownika z tym, że w przypadkach szczególnych wymienionych w art. 263 §3 Kodeksu Pracy oraz art. 463 §2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, pracownik może być zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych poniesionych przez zakład pracy.

 

Literatura: Andrzej Świątkowski, Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1994

 

 

Wzór pozwu:

 

 

Wrocław, dnia 20.12.2004

 

 

 

 

                                                                       Do

                                                                       Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna

                                                                       Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

                                                                       we Wrocławiu

                                                                       ul. Podwale 30

                                                                       50-950 Wrocław

 

                                                                       Powód: Jan Kowalski, nauczyciel, zam. ul. Lipna

                                                                       5/43, 55-200 Wrocław.

                                                                       Pozwany: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Prosta 1/3, 1-3,

                                                                       50-350    Wrocław

 

         

Wartość przedmiotu sporu: 20 000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych

 

 

POZEW

 

o odszkodowanie z tytułu nieprzeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy

 

 

Wnoszę o:

 1. ustalenie, że w miejscu pracy stosowany był mobbing wobec mnie;
 2. uznanie, że strona pozwana nie przeciwdziałała stosowaniu wobec mnie mobbingu, czym naruszyła Art. 943. § 1 Kodeksu Pracy,
 3. zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na moją rzecz w kwocie 20 000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych na podstawie Art. 943 §3 i 4 k.p.
 4. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
 5. wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 §1 k.p.c.

 

Ponadto wnoszę o powołanie na świadka następującej osoby:

Agnieszka Wiarygodna, zam. przy ul. Grodzkiej 5/3, 56-875 Wrocław.

 

Załączniki:    1. odpis dyplomu nauczyciela dyplomowanego,

                    2. dyplom ukończenia studiów wyższych

                    3. świadectwa ukończenia kursów nauczycielskich,

                    4. zeznanie rodziców z dnia 23.10.2004 r.

                    5. notatki poświadczone przez sekretariat Szkoły

                    6. wykaz osiągnięć zawodowych za 2004 rok

                          7. akt mianowania na stanowisko nauczyciela

                          8. skarga do dyrektora Zespołu Szkół

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Jestem nauczycielem zatrudnionym przez stronę pozwaną na podstawie mianowania od 1 września 2000 roku.

Dowód: akt mianowania.

Mam odpowiednie kwalifikacje nauczyciela.

Dowód: dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom nadania tytułu nauczyciela dyplomowanego, zaświadczenia o ukończonych kursach.

Mam duże osiągnięcia zawodowe. Uczniowie, których uczyłem, zdobywali pierwsze nagrody  na olimpiadach.

Dowód: wykaz dyplomów uzyskanych na olimpiadach przez uczniów.

Od roku zastępca dyrektora p. Krzysztof Toksyczny – mój bezpośredni przełożony – systematycznie podważał publicznie moje kwalifikacje zawodowe. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przeciwstawił się przyznaniu mi nagrody za wzorowe prowadzenie lekcji z matematyki, ponieważ jego zdaniem nie znam się na matematyce.

Dowód: zeznanie świadka, przewodniczącej Koła ZNP w mojej szkole p. Agnieszki Wiarygodnej

 Na osobności w rozmowie ze mną także wielokrotnie podważał moje kwalifikacje, używając przy tym złośliwych uwag pod moim adresem w rodzaju „Pan nadaje się tylko do sprzątania klas szkolnych, a nie do prowadzenia lekcji”.

Dowód:

Notatki sporządzone przeze mnie i poświadczone przez sekretariat szkoły z dnia: 12.04.2003, 23.06.2003, 5.09.2003, 10.10.2003, 4.02.2004, 5.03.2004, 5.11.2004.

Publicznie powiedział, że nie nadaję się na nauczyciela, ponieważ mój ojciec był chory psychicznie.

Dowód: zeznanie podpisane przez rodziców podczas wywiadówki w dniu 23.10.2004.

W sprawie złego traktowania mnie w pracy złożyłem skargę na vice-dyrektora do dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych p. Antoniego Obojętnego, która pozostała bez odpowiedzi.

Dowód: Skarga z dnia 25.10.2004 roku.

Z powodu sporów z zastępcą dyrektora K. Toksycznym wielokrotnie musiałem korzystać ze zwolnienia chorobowego.

Dowód; wykaz zwolnień chorobowych, zaświadczenie lekarza psychiatry.

Koszt leków przypisanych w 2004 roku na recepty z powodu stresów w pracy wyniósł 673,67 złotych.

Dowód: wydruki z aptek.

Poza tym poniosłem liczne straty moralne w postaci stresu, podważenia mojej reputacji zawodowej wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, nie otrzymałem należnej mi nagrody w kwocie 7000,- zł za 2004 rok, mimo ze spełniłem wszystkie kryteria jej otrzymania.

Dowód: regulamin nagród, wykaz moich osiągnięć zawodowych.

            Dyrekcja Zespołu Szkół stworzyła tak nieprzychylną atmosferę wokół mnie, że inni nauczyciele w szkole, bojąc się dyrekcji, unikają kontaktów ze mną. Na podstawie fałszywej opinii o mnie pozbawiono mnie prowadzenia funkcji wychowawcy klasy, powierzono mi prowadzenie lekcji z historii, pomimo że jestem nauczycielem matematyki. Wszystko to razem jest dla mnie bardzo stresujące. Stworzona atmosfera w pracy przyczynia się do rozstroju mojego zdrowia, niekorzystnie wpływa także na moją rodzinę. Z powodu złego traktowania mnie w pracy, podważenia mojej reputacji zawodowej i powierzenia mi pracy niezgodnej z posiadanymi kwalifikacjami nie jestem w stanie skutecznie pracować jako nauczyciel.

 

Własnoręczny podpis:     (Jan Kowalski)

 

(Poradę i wzór pozwu opracował Tadeusz Stalewski)