Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

Strona główna
W górę

 

Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz Stalewski - Mobbing. Patologia zarządzania personelem, DIFIN Warszawa 2004, ss. 84, cena 25 zł.

Jest to podręcznik o mobbingu napisany przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej działających w naszym Stowarzyszeniu, dostępny w księgarniach i na stronie wydawcy: www.difin.pl

/fragment/

Spis treści 

bullet

Wstęp……………………………………………………………………………… 4

bullet

1. Mobbing – próba określenia pojęcia…………………………………………….. 5

bullet

2. Działania mobbingowe………………………………………………………….. 13

bullet

3. Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu i jego fazy …………………………. 19

bullet

4. Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy psychicznej wobec pracownika……. 25

bullet

5. Skala i koszty mobbingu…..……………………………………………………. 39

bullet

6. Przeciwdziałanie mobbingowi w sferze zarządzania organizacją………………... 45

bullet

7. Psychologiczne sposoby obrony przed mobbingiem…………………………….. 51

bullet

8. Społeczne i prawne sposoby walki z mobbingiem………………………………. 57

bullet

Zakończenie……………………………………………………………………….. 63

bullet

Bibliografia………………………………………………………………………… 66

 

Wstęp

  

W ostatnim ćwierćwieczu badacze stosunków międzyludzkich i procesów kierowania ludźmi w organizacjach wyodrębnili szczególny rodzaj konfliktu w miejscu pracy i nazwali go mobbingiem. Mobbing stał się przedmiotem zarówno badań naukowych, jak też modnym tematem artykułów o charakterze publicystycznym, a w kilku krajach zachodnich jest już przedmiotem regulacji prawnych i penalizacji. Najogólniej mobbing określa się jako długotrwałe nękanie, dokuczanie, poniżanie, straszenie wybranej osoby przez jej współpracowników lub przełożonego. Tego rodzaju szykany i wynikający z nich stres, powodujący nawet pogorszenie stanu zdrowia pracownika i długotrwałe absencje w pracy jest zjawiskiem istniejącym od dawna, ale w ostatnich latach w krajach, w których respektuje się prawa człowieka, postanowiono walczyć z tą patologią. Na forum organizacji międzynarodowych mobbing uznano za jeden z czynników ryzyka zawodowego na równi z ryzykiem wynikającym z fizycznego środowiska pracy, takich jak zapylenie, hałas i inne czynniki powodujące zagrożenie zdrowia pracownika. Mobbing jest więc nowo uznanym czynnikiem ryzyka zawodowego, wynikającym ze środowiska społecznego.

Problem mobbingu, opisywanie jego przejawów, demaskowanie metod działania, rozpoznawanie przyczyn zjawiska, ujawnianie skutków oraz profilaktyka antymobbingowa ma więc dużą doniosłość społeczną. Celem opracowania wyjaśnienie samego pojęcia mobbingu, określenie istotnych cech, przyczyn i skutków zjawiska oraz opisanie form jego  zwalczania i poradnictwa ofiarom prześladowań, ze szczególnym uwzględnieniem roli organizujących się w Polsce stowarzyszeń antymobbingowych oraz podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat przemocy w pracy.

Opracowanie może być przydatne zarówno dla specjalistów zajmujących się zarządzaniem personelem, pracodawców i kierowników, jak też dla osób doświadczających niezasłużonych przykrości ze strony przełożonych lub współpracowników, poniżanych, straszonych, bezpodstawnie zwalnianych z pracy i na wiele innych sposobów nękanych w dzisiejszych trudnych czasach „dzikiego” kapitalizmu w Polsce. Dla wielu przełożonych lektura tej książki może być okazją do uświadomienia sobie błędów w kierowaniu ludźmi, gdy rozpoznają siebie w roli prześladowców swoich podwładnych. Jeżeli niektórzy z nich zachowywali się tak w sposób nieświadomy, to być może zmienią swoje postępowanie. Natomiast kierownicyprześladowcy, z premedytacją stosujący terror psychiczny wobec pracowników, poczują się mniej bezkarni, gdyż im bardziej podwładni będą świadomi swej sytuacji, tym trudniej im będzie ich mobbować. Autorzy opracowania, będący pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, a zarazem członkami Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu, pragną być pomocni ofiarom przemocy w pracy przez udostępnienie im informacji o mobbingu w miejscu zatrudnienia i sposobach radzenia sobie z nim.