Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

 

Kontakt z centralą Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia (The President of the Association) - Anna Makowska

Adres pocztowy (Post adress):    50-237 Wrocław, ul. Ołbińska 18/5

Telefon:                                       0 606 37 19 19

Ponadto mamy nasze Oddziały w Krakowie, Łodzi i w Gdańsku. Kontakt...


Korespondencja  do nas

    Generalnie uznajemy zasadę, że najlepiej jest udzielać porad podczas indywidualnych i bezpośrednich spotkań z osobami potrzebującymi pomocy, ale ze względu na różne okoliczności (np. odległości, potrzeba zachowania absolutnej anonimowości, brak czasu itp.) dopuszczamy możliwość udzielania porad drogą korespondencyjną. Prosimy więc pisać do nas o swoich problemach z przełożonymi, współpracownikami lub podwładnymi. Abyśmy mogli udzielić jak najlepszej porady, potrzebujemy możliwie dokładnie poznać sytuację, w jakiej się Pani/Pan znajduje. Dlatego list prosimy pisać według zamieszczonego poniżej FORMULARZA LISTU, który należy zaznaczyć, skopiować, opracować w Wordzie lub bezpośrednio w używanym programie poczty internetowej i wysłać w postaci załącznika lub e-maila.

   

FORMULARZ    LISTU

 

I. Na początek prosimy opisać swoje miejsce pracy przez podkreślenie właściwej odpowiedzi

 

    1.  wielkość zatrudnienia:

        a.  poniżej 10 osób,

        b. 10 – 100 osób, 

        c. powyżej 100 osób.

 

    2. rodzaj własności:

        a. państwowa,

        b. spółdzielcza,

        c. prywatna.

 

    3. branża:

        a. przemysł,

        b. budownictwo,

        c. rolnictwo, leśnictwo,

        d. transport,

        e.  łączność,

        f. handel, gastronomia,

        g. usługi,

        h. gospodarka komunalna i mieszkaniowa,

        i. nauka,

        j. oświata,

        k. administracja państwowa i samorządowa,

        l. banki, finanse, ubezpieczenia,

        ł. służba zdrowia, m. policja, wojsko, straż pożarna,

        m. inna, jaka?....................................................................................................................

 

    4. rok założenia zakładu pracy (bez uwzględnienia ewentualnych przekształceń firmy): 

        a. do 1990,

        b. po 1990,

        c. nie wiem.

 

 

II. Teraz prosimy podać parę informacji o osobie (osobach) stosującej mobbing wobec Pani(a).

 

    1. Czy mobbing wobec Pani(a) stosuje:

        a. jedna osoba i jest to (właściwe podkreślić): przełożony, współpracownik, podwładny, inna osoba

             (jaka?)............

 

        b. więcej osób: przełożeni, grupa współpracowników, grupa podwładnych, inne osoby (jakie?)....

                (Jeżeli b, to prosimy dodatkowo dla każdej z zaznaczonych osób skopiować i wypełnić poniższe punkty):

 

    2. płeć:     kobieta,       mężczyzna.

 

    3. wiek:

        a. poniżej 25 lat,

        b. 25 – 35,

        c. 36 – 45,

        d. powyżej 45 roku życia,

        e. nie wiem.

 

    4. staż pracy na zajmowanym przez nią obecnie stanowisku:  

        a. do 2 lat, 

        b. powyżej 2 lat,

        c. nie wiem.

   

    5. poziom wykształcenia:

        a. podstawowe,

        b. zasadnicze zawodowe,

        c. średnie,

        d. wyższe,

        e. nie wiem.

 

    6. rodzaj wykształcenia:

       a. techniczne,

       b. ekonomiczne,

       c. humanistyczne,

       d. prawnicze,

       e. medyczne,

       f. inne, jakie?.................................,

       g. nie wiem.

 

  

III. W tym punkcie prosimy dokładnie, obszernie opisać swój problem w miejscu pracy. Zdajemy sobie sprawę, że prześladowanie w pracy (mobbing) to zwykle są bardzo skomplikowane sprawy. Prosimy więc je opisać możliwie jak najpełniej. Uważnie przeczytamy każdy, choćby najdłuższy list. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 

1. Od jak dawna jest Pani(Pan) prześladowana(y) w pracy?

 

2. przyczyny Pani(a) problemów w pracy,

 

3. moment lub zdarzenie (incydent), od którego zaczęło się prześladowanie,

 

4. sposoby postępowania dręczyciela(i) wobec Pani(a), sposoby stosowania mobbingu,

 

5. jak reagują współpracownicy na Pani(a) sytuację w pracy,

 

6. jakie uczucia Pani/Pan przeżywa w związku ze swoją sytuacją w pracy,

 

7. jakie są konsekwencje stosowanego wobec Pani(a) mobbingu już poniesione i zagrażające

   (np. służbowe, zdrowotne, rodzinne i inne),

 

8. czy i jakie działania podejmował(a) Pan(i) w celu wyjścia z trudnej sytuacji w pracy oraz z jakim skutkiem.

 

Pisać można dokładnie według wymienionych punktów lub swobodnie, ale uwzględniając wymienione zagadnienia.

 

 

 

 

 IV. Na koniec prosimy jeszcze napisać o sobie:

 

      1. staż w aktualnym miejscu pracy:

          a. poniżej 2 lat,

          b. 2 – 10 lat,

          c. 11 – 20 lat,

          d. powyżej 20 lat.

 

 

       2. wiek

           a. poniżej 25 lat,

           b. 25 – 35,

           c. 36 – 45,

           d. powyżej 45 lat,

       

 

        3. poziom wykształcenia:

           a. podstawowe,

           b. zasadnicze zawodowe,

           c. średnie,

           d. wyższe.

 

        4. rodzaj wykształcenia:

           a. techniczne,

           b. ekonomiczne,

           c. humanistyczne,

           d. prawnicze,

           e. medyczne,

           f. inne, jakie?.................................,

 

       5. zawód wykonywany (proszę wpisać):

 

 

       6. stan cywilny:

            a. zamężna (żonaty),    

            b. wolny.

 

       7. stan rodzinny

           a. liczba dzieci  ……………….

           b. liczba innych osób na utrzymaniu:…………………….

 

         8. Czy orientuje się Pani(Pan), którego pracownika w Pani(a) zespole przełożony ocenia

        najwyżej?

   a. tak,

   b. nie

   c. trudno powiedzieć     (Jeśli b lub c, to można pominąć pytanie 9).

    

        9. Jak ocenia Pani(Pan)swoją pracę na tle pracy pracownika najwyżej ocenianego

        przez przełożonego?

       

        a. pracuję dużo gorzej niż najwyżej oceniany przez przełożonego pracownik,

        b. trochę gorzej,

        c. tak samo,

        d. trochę lepiej,

        e. dużo lepiej

        f. trudno powiedzieć.

Prosimy szczegółowo uzasadnić swoją odpowiedź na to pytanie przez określenie swoich kwalifikacji, osiągnięć zawodowych, wkładu pracy itp. na tle najwyżej ocenianego pracownika w zespole.

 

 

 

 

10. Czy możemy opublikować fragment Pani/Pana listu (punkt III) w naszej witrynie internetowej?

 

  1. tak

  2. nie