Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

Strona główna

 

 

MY POMAGAMY INNYM, POMÓŻ NAM!

 

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we Wrocławiu jest organizacją pożytku publicznego (Możesz to sprawdzić tutaj)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podatnik może wpłacić określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku na nasze konto w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia?

Najpierw należy obliczyć swój podatek należny urzędowi skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od kwoty podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT za 2004 rok (PIT -36 lub PIT-37) w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (dla PIT-36 jest to pozycja nr 181, dla PIT-37 jest to pozycja 111). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1% (tylko pełne złote, pomijając grosze). 1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-36 z pozycji nr 180, dla PIT-37 z pozycji nr 110.

Następnie trzeba  udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty - w wysokości obliczonego 1% podatku - na konto naszego Stowarzyszenia. Na dowodzie wpłaty  muszą być następujące dane:

1. imię i nazwisko oraz adres wpłacającego,

2. kwota dokonanej wpłaty,

3. nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata, czyli "Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we Wrocławiu"

4. Numer konta naszego Stowarzyszenia: 04 1020 5242 0000 2902 0121 9047

Pokwitowanie wpłaty należy zachować - w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony urzędu skarbowego.  Jeśli z całości naszego zeznania wynikła nadpłata podatku, to urząd skarbowy zwróci nam odliczony 1% kwoty podatku.